З А П О В Е Д №452/10.04.2017г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №490 от Протокол №15/15.03.2017г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски и стоматологични кабинети, медико - диагностична и медико – техническа – зъботехническа лаборатория и обслужващи помещения към тях, находящи се в общинска Сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №1876/02.03.2004г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър, както следва:
- КАБИНЕТ № 4 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 5 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17кв.м, ведно с чакалня на площ от 17кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв. /сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №6 – за Ендокринологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 7 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13,64 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.20лв. /деветдесет и осем лева и двадесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 9 – за Неврологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 10 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м. в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №12– за Кабинет кожни болести, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 122.40лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 13 – за Хирургичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 17 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 135.35лв. /сто тридесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 14 – за Акушерогинекологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 13.53 кв.м ведно с манипулационна на площ от 21,59кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 110.37лв. /сто и десет лева и тридесет и седем стотинки/ с ДДС ;
- КАБИНЕТ №16 – за Стоматологичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 18,36 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 132.19лв. /сто тридесет и два лева и деветнадесет стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ № 21 – за Терапевтичен кабинет, находящ се на второ ниво от сградата, на площ от 12,48 кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 89.86лв. /осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ с ДДС;
- КАБИНЕТ №2– за Медикодиагностична лаборатория, находяща се на първо ниво от сградата, на площ от 43.18кв.м и обслужващо помещение на площ от 13,39кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 318.93лв. /триста и осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки/ с ДДС;
- Медико-техническа лаборатория – зъботехническа /кота 7.20/, на площ от 26.74 кв.м /кабинети А и Б/ и обслужващи помещения/В/ на площ от 7.56кв.м в „Общинска сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП” в УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, АпОС №3671/25.01.2010г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 197.00лв. /сто деветдесет и седем лева /с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.І.;
- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинетите да работят целогодишно и да осигуряват дежурства през почивните дни.
3. Критериите за оценяване са:
К1 - Предложена месечна наемна цена:
Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.
5. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 02.05.2017г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 10.05.2017г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 03.05.2017 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 11.05.2017 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 04.05.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 12.05.2017г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 03.05.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ИВАН ГУРГОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл. Зап. №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №2/08.03.2017г./


Съгласувал: Милена Василева – Гл.юрисконсулт в отдел „ПО“
Изготвил: Костадинка Славова – Гл.експерт в отдел „Общ.собственост“

Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове