O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2227/27.10.2016 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител за длъжността „мл.експерт-юрисконсулт” в отдел „Контрол върху строителството” към дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството” при следните условия:


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 Образование: висше;
 Образователна степен : професионален бакалавър;
 Професионална област, по която е придобито образованието: право;
 Професионален опит: не се изисква
 или минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност :

 Специални умения: способност да работи в екип; компетентност, свързана с познаване на нормативните актове; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност;
 Работа със специализирани правно-информационни програми;
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.


4. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.


5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
4) Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
5) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова, служебна или осигурителна книжка, УП-3 и/или в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността представя заверено копие от служебната книжка;
6) Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.


6. Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани /гише №1/ при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 07.11.2016 г. включително.


7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Община Несебър /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.


8. Кратко описание на длъжността „мл.екперт-юрисконсулт” в отдел „Контрол върху строителството” към дирекция „Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството”:

• Контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията чрез прилагане на административно наказателното право в обхвата на правомощията на служителите от отдела.


• Изготвя договори, заповеди, наказателни постановления, становища и консултации във връзка с административната дейност на Община Несебър по преписки касаещи правомощията на служителите в отдела.
• Съгласува договори, вътрешно служебни заповеди, индивидуални и общи административни актове в обхвата на правомощията на служителите в отдела.
• Осъществява процесуално представителство по образувани от или срещу Община Несебър дела.


9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 500 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/Публикувано на 28.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове