O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2175/06.10.2016 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител за длъжността „финансов контрольор” в Община Несебър при следните условия:


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 Образование: висше;
 Образователна степен : магистър;
 Професионална област, по която е придобито образованието: финанси, счетоводство;
 Професионален опит: 2 години;
 или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

2. Други изисквания:
 професионален опит в областта на счетоводството и/или финансите- 2 години;  трудов или служебен стаж в бюджетна организация- минимум 1 година;  Отлично познаване на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; Закона за счетоводството; Закона за държавната собственост; Закона за обществените поръчки; Закона за задълженията и договорите; Закона за държавния бюджет за съответната година; Закона за Сметната палата; Закона за администрацията; Закона за държавния служител и нормативните актове за неговото прилагане; Закона за защита на класифицираната информация; Правилниците и наредбите, касаещи финансовата дейност на Община Несебър.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

4. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност :

 Специални умения: аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; фокус към клиента /вътрешен или външен/; професионална компетентност; компетентност, свързана с познаване на нормативните актове; отговорност, коректност, етичност, лоялност;
 Работа със специализирани правно-информационни прогроми;
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

5. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 провеждане на интервю.

6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова, служебна или осигурителна книжка, УП-3 и/или в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността представя заверено копие от служебната книжка;
5) Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.

7. Място и срок за подаване на документи
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 17.10.2016 г. включително.


8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Община Несебър /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.


9. Кратко описание на длъжността „финансов контрольор” в Община Несебър:

Длъжността „финансов контрольор” при общинска администрация има за цел да осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината, чрез проверка на документи и действия, свързани с поемането на задължения и/или извършването на разходи в общината, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС и методически насоки и указания към него. Осъществява предварителния контрол с цел да се предостави на Кмета при вземане на решение/извършване на действия, разумна увереност за съответствието на тези решения/действия с приложимото законодателство. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на следните основни дейности: процедури за възлагане на обществени поръчки; процедури по реализирането на Проекти, финансирани от ЕС; придобиване на активи/услуги; командировки в страната и в чужбина; други /субсидии, целеви разходи, помощи по Решение на ОбС/. Осъществява контролни функции преди поемане на всяко задължение;


10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 500 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/


07.10.2016 г.
гр.Несебър

Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове