З А П О В Е Д
№182/11.03.2016г.
На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №99 от Протокол №4/29.01.2016г. на Общински съвет – Несебър,


                                            ЗАПОВЯДВАМ:
 • Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет с полезна площ от 21.24 кв.м. /помещение 5а по арх.проект/, ведно с 6,1 кв.м ид.части от общите части на сградата, находящ се в сграда с кадастрален №18469.501.223.3 по кадастралната карта на с.Гюльовца, представляваща южно крило на Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението в УПИ I, кв.23, АпОС №2370/17.04.2006г., при следните условия:

 •           2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.
  3. Специфични условия на конкурса:
  • Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.1;
  • Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
  • Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
  • Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
  • Кабинета да работи целогодишно и лекарят да бъде на разположение през дните, които кабинета не работи;
  4. Критериите за оценяване са:
  К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
  Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
  Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв - 0точки.
  К2 - Целогодишна работа на кабинета:
  - При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
  - При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица - 10 точки;
  - При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;
  - При 4 дневна работна седмица - 4точки;
  - При 3 дневна работна седмица - 3точки;
  К3 - Активност на профила
  - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
  - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
  - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
  К4 - Предложена месечна наемна цена:
  Предложена месечна наемна цена - 15 точки,  като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;
  К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
  К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
  Комплексна оценка:
  К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6
  При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
  5. До конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
  6. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена. 
  7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
  7.1. На 29.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  7.2. На 05.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
  8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 
  8.1. На 30.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  8.2. На 06.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
  9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
  9.1. Първа дата за провеждане - 31.03.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
  9.2. Втора дата за провеждане - 07.04.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 30.03.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове