О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №960

гр.Несебър 28.05.2015г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1149 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


         Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м, находящ се на първи етаж от Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с идентификаторр 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС№4847/19.07.2011г.“, при следните условия:

І. До конкурса се допускат: еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена  в размер на 92.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ, както следва: (14.41кв.м х5.00лв. + 7.60кв.м  х 0.50лв.)х20% =92.00лв. с ДДС

2. Специфични условия  на конкурса:

2.1. Кандидатите да са лекари по дентална медицина ;

2.2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

2.3. Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

2.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

       3. Критериите  за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:  1. При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

  2. При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;


              -   При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

         К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4 .

V. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.                                                                     

V­­І. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

VІ.1. На 22.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

                 VІ.2. На 29.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000,

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

VІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:  

             VІІ.1. На 23.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

              VІІ.2. На 30.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.


VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    VІІІ.1 Първа дата за провеждане -  24.06.2015г. от 11.15ч. в сградата на Общината.

     VІІІ.2. Втора дата за провеждане –  01.07.2015г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1. – 23.06.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.     


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:      П

                                           /Н.Димитров/


Публикувано на 01 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове