ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №431

г
р.Несебър, 27.03.2015г.

 


          На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №944 от Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


           Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, разположени по приложената схема, при следните условия:

            1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 7  към нея, както следва:

           - За Обект №1.2  -  закрита площ - 27.30 кв.м и открита площ - 4.43 кв.м -8400 лв.  /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС.

- За Обект №4.2 – закрита площ - 17.81 кв.м и открита площ - 4.00 кв.м – 5613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС.

За Обект №5.3 – закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м -         3975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

           2. Специфични условия на конкурса:
  1.  Всички обекти да се използват за магазини.         - Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31август на текущата година; За всяка следваща наемна година : І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година.

  3. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

           4. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

            5. Критерии за оценяване:

- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1 /от 0 до 10 точки/

- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

             6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

         6.1. На 20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса;


Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 21.04.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 28.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 29.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.04.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

       /В.Борисов – Зам.кмет „ПО“ и „ОС“ – съгл.Зап.№129/22.02.2013г.

                   и заявл. с вх.№198/25.03.2015г. по вх.рег. на ОбС – Несебър/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове