О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №374

гр.Несебър 11.03.2015г.

 


На основание чл.14, ал.1 от  ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 1062 от Протокол  № 29/10.02.2015г. на ОбС – Несебър и Решение №1020 от Протокол №28/19.12.2014г.

                                                

ЗАПОВЯДВАМ:


 


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение № 4 /по архитектурен проект/ - Каса,  на площ от 3.32 кв.м, находящо се на партерния етаж на Автогара – Обзор, с кадастрален идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в  кв.48, УПИ VІІ по плана на гр. Обзор, за Каса за продажба на билети, при следните условия:
  1. Начална конкурсна месечна наемна цена - определена съгласно  чл.24  от  Наредба №5 за РПУРОИ и Приложение №1 към нея, в размер на 31 /тридесет и един лева/ с ДДС,2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.  

         3. Депозит за участие10 %  от началната месечна наемна цена. 

         4. Специфични условия на конкурса: - Помещението да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес – Каса за продажба на билети.

         5. Критериите за оценяване са:

         

         К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени , стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината,за подпомагане на социалните , образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.


             (БИуч/БИмах)х20,


Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

         К3 – Работно време - Целогодишна работа на касата:

- При 12  часов работен ден – 20точки

- При 8 часов работен ден – 15 точки;

- При 6 часов работен ден –10 точки;

- При 4 часов работен ден – 5точки;

При по - малко часове от посочените по - горе кандидата получава 0т.


         К4 – Активност на профила - Кандидата да притежава опит в селищен и междуселищен транспорт на пътници

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4


При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

        6. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.


       7. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 ч.:

         7.1.   На 30.03.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

         7.2.   На 06.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.


       Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър

       8.1. На 31.03.2015г. за първата дата за провеждане на конкурса;

       8.2. На 07.04.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса.

       9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

         9.1. Първа дата за провеждане – 01.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

9.2. Втора дата за провеждане – 08.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 31.03.2015г. е постъпило предложение само от един кандидат или няма допуснати до участие в конкурса кандидати на първата дата.


 


 


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                               /Н.Димитров/


 


Публикувано на 16 Mar 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове