ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №317

г
р.Несебър,  18.02.2015г..


 


        На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №1009 от Протокол №28/19.12.2014г. на Общински съвет – Несебър,


 


ЗАПОВЯДВАМ:


       Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинети, находящи се на първи етаж – северно крило от Общинска сграда – Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ Х, кв.53 по плана на гр.Обзор, както следва :

-  Лекарски кабинет № 2 ведно с манипулационна, Лекарски кабинет № 3 ведно с манипулационна, Медикодиагностична лаборатория ведно с помощните помещения, регистратура и архив, на площ от 122.33 кв.м, от които 70.53 кв.м са помощни помещения, при следните условия:

       1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 353.12  лв. /триста петдесет и три  лева и дванадесет стотинки/ с ДДС.

       2. Специфични условия на конкурса:

-  Кабинетите предмет на конкурса да се използват по предназначение- За  здравно обслужване на населението.

- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

3. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

      4. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

      5. Критерии за оценяване

         К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

        К2 – Целогодишна работа на кабинетите:

- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

- При 4 дневна работна седмица – 4точки;

- При 3 дневна работна седмица – 3точки;

        К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

        К4 – Предложена месечна наемна цена  - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

        К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

        К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

       Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

       При равен брой точки , превес ще имат точките от критериите, които най - пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6


       6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

         6.1. На 09.03.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 16.03.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса;


Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

  7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 10.03.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 17.03.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

  8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане11.03.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 18.03.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 10.03.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


 КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

/Н.Димитров/


 


Публикувано на 23 Feb 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове