О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д № 2172
Гр.Несебър 23.10.2014г.

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.43,ал.1 и чл.69ал.1 от НРПУРОИ Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №940 от Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр.Св.Влас- юг с кад.№ ПИ11538.502.455 по КК на гр.Св.Влас, АОС №5794/30.06.2014г., с начална конкурсна цена в размер на 40000.60лв. без ДДС, при следните условия:
1.До участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
2.Депозит за участие – 4000лв., представляващи 10% от началната конкурсна цена.
3.Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи едноетажна постройка с предназначение за „КОО и търговия“ със Застроена Площ -218кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 218кв.м;
4.Критерии за оценяване:
4.1.Бизнес план относно обекта, който ще бъде построен и оферта относно експлоатацията му – К1/ от 0 до 10 точки/
4.2.Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на :
5.1.- 10.11.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
5.2.- 17.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най –късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър
6.1. – 11.11.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. – 18.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 12.11.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 19.11.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 11.11.2014г. е постъпило едно заявление за участие или няма допуснати до участие в конкурса кандидати на първата дата.

Кмет на Община Несебър:/П/
Н.ДимитровПубликувано на 27 Oct 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове