О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д №1982

гр.Несебър, 12.08.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 842 от Протокол  № 24/11.07.2014. на ОбС – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


          Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: търговски обект със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м, с идентификатор 18469.501.456.1 по кадастралната карта на с.Гюльовца, АОС №927/01.02.2001г., с полезна площ, както следва търговска площ 26 /дванадесет и шест/  кв.м, склад – 36.40 /тридесет и шест цяло и четиридесет/ кв.м и санитарен възел – 2.25 /две цяло двадесет и пет/ кв.м, при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Приложение №1 т.ІІ-1 от  Наредба №5 за РПУРОИ в размер на 195.00  лв. (сто деветдесет и пет лева) с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Депозит за участие – 10 %  от началната конкурсна месечна наемна цена.

4. Специфични условия на конкурса:

                 - Отдавания имот да се използва като магазин за продажба на хранителни стоки.

- Да се поддържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

         5. Критериите за оценяване са:

- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0  до 10 точки/

- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

6. До участие в Конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

             7.1. На 02.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             7.2. На 09.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

      8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

             8.1. На 03.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             8.2. На 10.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;


На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

     9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

9.1. Първа дата за провеждане04.09..2014г. от 10.30 часа в сградата на Общината.

 9.2. Втора дата за провеждане11.09.2014г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 03.09.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                            /Н.Димитров/Публикувано на 18 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове