ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №746
гр.Несебър, 15.04.2014г.


На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №730 от Протокол № 22/24.03.2014г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот представляващ Дял І на площ от 1000кв.м. съгласно приложената скица проект за реално ползване на земеделски имот с кадастрален идентификатор 58431.2.24 по КК на с.Приселци, целия на площ от 9237кв.м, м.“Сърта“, начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение, ІV категория, АчОС № 4749/07.06.2011г., при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 58431.2.22, 58431.42.25, 58431.5.1, 58431.2.36, 58431.2.25, 58431.2.23, 58431.2.20, 58431.2.50, 58431.2.21.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.
2.Начална конкурсна годишна наемна цена - в размер на 32.84лв. / тридесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Специфично условие : Имотът да се използва за разполагане на постоянен пчелин.
5.Критерии за оценяване :
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.
6. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена – в размер на 3.28лв. /три лева и двадесет и осем стотинки/.
7.Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 07.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. 14.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8.1. 08.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. 15.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

9.Дата, час и място за провеждане на конкурса:

9.1.Първа дата за провеждане - 09.05.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 16.05.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
Николай Димитров


Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове