О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №752
гр.Несебър 15.04.2014г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №742 от Протокол №22/24.03.2014г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър – стара част, построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС 944/02.02.2001г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 6 към нея, както следва както следва:
- Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м - 306.50 лв. /триста и шест лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв. /триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв. /двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв. /двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв. /триста и петнадесет лева /с ДДС;
- Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв. /триста лева/ с ДДС;
- Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева / с ДДС;
- Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;
- Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева/ с ДДС ;
- Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС
- Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 470.00лв. /четиристотин и седемдесет лева/ с ДДС;
- Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 662.40 лв. /шестотин шестдесет и два лева и 40 ст./ с ДДС;
2. До участие се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години.
4. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Специфични условия на конкурса:
- Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.
- Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
6. Критериите за оценяване са:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/;
- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+К2
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 07.05.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 14.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 08.05.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 15.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 09.05.2014г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 16.05.2014ч. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/


Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове