О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №751
Гр.Несебър, 15.04.2014г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №735 от Протокол №22/24.03.2014г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
І. От УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС №891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, за срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2014г. до 31.08.2014г., съгласно приложената схема:
1. 2500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 8 400.00лв. с ДДС.
2. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
3. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
4. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
5. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №5 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС;
6. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №6 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС
ІІ. 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост УПИ ІІІ - общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, с кадастр. идентификатор 53045.502.35, АОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2014г. до 31.08.2014г., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на – 7 320 лв. с ДДС.
ІІ. До участие се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
ІІІ. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
ІV. Специфични условия на конкурса:
- Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
V. Критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота, в която да са описани видовете съоръжения, които ще се използват, с приложени снимки или техните технически характеристики, създаване на работни места, дарение за общински дейности или мероприятия, с посочване на материалната им стойност, мерки за опазване на околната среда и др. – К1 / от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
VІ. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
VІ.1. На 07.05.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
VІ.2. На 14.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІ. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
VІІ.1. На 08.05.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 15.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
VІІІ.1. Първа дата за провеждане – 09.05.2014г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
VІІІ.2. Втора дата за провеждане – 16.05.2014ч. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1 – 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове