О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д № 73
гр.Несебър 10.01.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №611 от Протокол №18/15.10.2013г. на ОбС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе конкурс за отдаване под наем на търговск обект №3 в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, кад.№51500.501.451 по КК на гр.Несебър със закрита площ – 71.00 кв.м., открита площ – 34.00 кв.м, при следните условия:
І. Начална годишна наемна цена, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС – Несебър за РПУРОИ и Приложение №1 - т.ІІ - 7 към нея в размер на 24 561 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/ с ДДС;
ІІ. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІІ. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
ІV. Депозит за участие - в размер на 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
V. Специфични условия на конкурса:
- Обекта да се използва за заведение за обществено хранене.
- Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
• І -ва вноска до 31 юли на текущата година,
• ІІ –ра – вноска до 31 август на текущата година.
VІ. Критерии за оценяване на представените предложения:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – K1 /от 0 до 10 точки/;
- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,50 точки;
VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІІ.1. На 27.01.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 03.02.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІІ.1. На 28.01.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 04.02.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
ІХ.1. Първа дата за провеждане – 29.01.2014г. от 10.15 ч. в сградата на Общината.
ІХ.2. Втора дата за провеждане – 05.02.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ.1 – 28.01.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 14 Jan 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове