О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №74
гр.Несебър 10.01.2014г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №677 от Протокол №20/18.12.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на лекарски кабинет №8, находящ се на второ ниво от „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ XXXI, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. на площ от 18.03 кв.м и помощно помещение на площ от 4.60кв.м., за Педиатричен кабинет, при следните условия:
ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена – 132.60лв. /сто тридесет и два лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
ПІ. Специфичии условия на конкурса:
- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І.;
- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари с призната специалност – Педиатрия,
- Наемателя да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването напомещенияето,
- Кабинета да работи целогодишно и да осигурява дежурства през почивните дни .
ІV. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
V. Критерии за оценяване за лекарския кабинет:
К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - 15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
• При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
• При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица – 10 точки;
• При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 3 точки;
• При 4 дневна работна седмица – 4 точки;
• При 3 дневна работна седмица – 3 точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена – максимум 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6
VІ. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
VІІ. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
VІІ.1. На. 27.01.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 03.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
VІІІ.1. На. 28.01.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 04.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
ІХ.1. Първа дата за провеждане – 29.01.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
ІХ.2. Втора дата за провеждане – 05.02.2014ч. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1 – 28.01.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
/Н.Димитров/Публикувано на 14 Jan 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове