МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА' АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция за социално подпомагане, гр.София, ул."Триадица" №2, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед
№ РД01-1142/11.11.2013 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
I. За длъжността :
Началник отдел „Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане", общ. Поморие, обл. Бургас
II. Изисквания за заемане на длъжността Началник отдел „Закрила на детето":
1. Минимални:
• степен на образование - бакалавър
• професионален опит - 4 години или III младши ранг
2. Допълнителни:
• Управленска компетентност
• Работа в екип;
• Комуникативна компетентност;
• Ориентация към резултати;
• Фокус към клиента /вътрешен и външен/;
• Професионална компетентност.

III. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по следната тематика:
"Държавната политика в областта на закрилата на детето. Законодателство и приоритети".
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение
№2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението да се приложат следните документи:
1. Декларация от лицето, че:
а) е навършило пълнолетие и е:
• български гражданин;
• гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;
• гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
• гражданин на Конфедерация Швейцария;
б) не е поставено под запрещение;
в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник отдел".
2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др);
V. Документите по T.IV се подават лично или чрез пълномощник в деловодството
на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул. "Триадица" №2, в
срок до 27.11.2013 година включително.
VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на
информационното табло на входа на Министерството на труда и социалната
политика на ул."Триадица" №2, както и на информационните табла на съответната
дирекция "Социално подпомагане".
VII. Кратко описание на длъжността Началник отдел „Закрила на детето",
съгласно длъжностната характеристика:
Основна цел на длъжността
Организиране и ръководство на цялостната дейност на експертите в ОЗД, по закрилата на детето. Проучва нуждите и участва при планиране на услугите за деца и семейства на местно ниво.
Области на дейност
Организиране, ръководство и контрол на дейността на служителите в ОЗД. Оказва методическа помощ и консултира служителите при приложение на законовата и подзаконовата база.
Проучване на нуждите и планиране на социални услуги за де ца в общината.
Разработване на програми за информиране на детето и родителите, относно техните права и задължения.
Работа с институции и граждани, по проблеми свързани със закрилата на децата.
Размерът на заплата, определена за длъжността, е от 650 до 900 лв.

Публикувано на 22 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове