ЗАПОВЕД №2407/01.11.2021г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебъри в изпълнение на Решение №483 от Протокол №20/28.09.2021г. на ОбС - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински помещения за предоставяне на пощенски услуги, както следва:
1. Общински помещения, включващи: Паричен салон, колетно помещение за пощальони, помещение за интернет, кабинет за началник, офис №15 и ид.части от коридори и санитарни възли, ел.табло на обща площ от 302 кв.м, находящи се на първи етаж от Административна, делова сграда на Кметство Свети Влас с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на Свети Влас, АпОС №1905/15.03.2004г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 362.40 лв. с ДДС;
2. Общински помещения, включващи: Салон за клиенти, помещение за служители и склад на обща площ от 45.68 кв.м, находящи се на първи етаж от Административна сграда на кметство Кошарица, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 54.82 лв. с ДДС, при следните условия:
3. Специфични условия на конкурса:
3.1. Отдаваните помещения да се използват за предоставяне на пощенски услуги ;
3.2. Кандидатите да са пощенски оператори, които да притежават индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга на територията на цялата страна;
3.3. Наемателят да извършва дейности по изплащане на пенсии и инкасиране на суми за ел.енергия и вода;
3.4. Пощенските услуги да се осигуряват най - малко за времето регламентирано в Закона за пощенските услуги;
4. Критерии за оценяване:
4.1. Оферта, относно експлоатацията на помещенията:
К1= УПУ+НПУ+РВ, където
УПУ е видовете универсални пощенски услуги, които ще се предлагат;
НПУ е видовете неуниверсални пощенски услуги, които ще се предлагат;
РВ - работното време;
За всяка услуга е 1 точка.
За РВ - максимум 5т., като всяко следващо предложение се намалява с 1 точка;
4.2. Конкурсна цена - (КЦуч/КЦмах)х20,
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
4.3. Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
Комплексна оценка К= К1+К2+К3
При равен брой точки превес ще има кандидата предложил по - голям брой универсални и неуниверсални пощенски услуги.
5. Депозит за участие в конкурса - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния обект.
6. Дата и час за извършване на оглед на обектите предмет на конкурса - 16.11.2021г. от 10.00ч. до 12.00ч. Заявки за оглед се приемат до 12.11.2021г. на тел.0554/2-93-85 и 86 до 16.00ч.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 22.11. 2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 29.11. 2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
8.1. На 23.11.2021г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 30.11. 2021г. за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане - 24.11.2021г. от 11.00 часа в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 01.12.2021г. от 11.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 23.11.2021г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 02.11.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове