ЗАПОВЕД
№564/14.04.2021г.


На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №368 от Протокол №16/23.03.2021г. на Общински съвет -Несебър

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти - общински имоти, при следните условия:
1. Право на строеж върху УПИ V в кв.901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.121, отреден за „търговия”, целият на площ от 341кв.м, АОС№5482/29.10.2013г., с начална конкурсна цена в размер на 17 728лв. / седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС;
2. Право на строеж върху УПИ VІ в кв.1001 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.18, отреден за „търговия и КОО”, целият на площ от 1675кв.м, АОС№5479/29.10.2013г., с начална конкурсна цена в размер на 173 543лв. / сто седемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и три лева/ без ДДС;
3. Право на строеж върху УПИ І в кв.1002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.15, отреден за „търговия”, целият на площ от 507кв.м,АОС№5328/27.11.2012г., с начална конкурсна цена в размер на 17499лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/ без ДДС;
4. Право на строеж върху УПИ І в кв.1403 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.668, отреден за „търговия и КОО”, целият на площ от 2076 кв.м, АОС№6501/06.11.2017г., с начална конкурсна цена в размер на 160 878лв. / сто и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС;
5. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.1506 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.466, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 1486 кв.м, АОС№1702/11.08.2003г., с начална конкурсна цена в размер на 76 744 лв. /седемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС;
6. Право на строеж върху УПИ І в кв.1601 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.436, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 895 кв.м, АОС№1703/11.08.2003г., с начална конкурсна цена в размер на 30 992лв. / тридесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/ без ДДС;
7. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.1801 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.419, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 739 кв.м, АОС№1705/11.08.2003г. с начална конкурсна цена в размер на 39 126лв. /тридесет и девет хиляди сто двадесет и шест лева/ без ДДС;
8. Право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.301, отреден за „обект комплекс за битови услуги”, целият на площ от 424 кв.м, АОС№1712/11.08.2003г., с начална конкурсна цена в размер на 18 277лв. /осемнадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева/ без ДДС;
9. Право на строеж върху УПИ V в кв.5002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.415, отреден за „търговия, офиси и озеленяване”, целият на площ от 887 кв.м, АОС№5491/13.11.2013г., с начална конкурсна цена в размер на 184 822лв. / сто осемдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС;
10. Право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.5401 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.511, отреден за „КОО”, целият на площ от 832 кв.м, АОС№4186/18.11.2010г. и АОС№4779/15.06.2011г., с начална конкурсна цена в размер на 28 588лв. / двадесет и осем хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС;
11. Право на строеж върху УПИ VІ в кв.7102 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.212, отреден за „търговия”, целият на площ от 1082 кв.м, АОС№4189/19.11.2010г. и АОС№4607/05.05.2011г. с начална конкурсна цена в размер на 139 685лв. /сто тридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС;
12. Право на строеж върху УПИ ІІ в кв.7901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.16, отреден за „за търговски обект, комплекс”, целият на площ от 754 кв.м, АОС№1799/11.08.2003г., с начална конкурсна цена в размер на 25 834лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС;
13. Право на строеж върху УПИ ХLІ –общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.538, отреден за „друг вид застрояване”, целият на площ от 450 кв.м, АОС№6466/05.05.2017г. с начална конкурсна цена в размер на 77 503лв. /седемдесет и седем хиляди петстотин и три лева / без ДДС;

ІІ. Критерии за оценяване:
К1- Бизнес план относно предназначението на обекта, който ще бъде построен :
-за търговия и офиси – 10т.
-за търговия – 9т.
-за офиси – 9т.
-за заведение за обществено хранене 8т.
-за други – 6т.
К2- Представен идеен проект – 5т.
К3 – разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
К4 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, здравни, образователни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. по формулата
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20
К5 – Срок за построяване на обекта - (Смин/Суч)х20
Където Смин в числителя минималния срок за построяването на обекта, предложен от някой от кандидатите, Суч в знаменателя е предложения срок от участника, умножени с тегловен коефициент 20
К6- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+К4+К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидатът получил по-висока оценка по критерия К6.

ІІІ.Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи:

1. Върху УПИ V в кв.901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.121, едноетажна постройка със Застроена площ-102,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -102,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;
2. Върху УПИ VІ в кв.1001 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.18, двуетажна постройка със Застроена площ -502,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -1004,00 кв.м, с предназначение „За търговия и КОО“;
3. Върху УПИ І в кв.1002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.508.15, едноетажна постройка със Застроена площ -101,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -101,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;
4. Върху УПИ І в кв.1403 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.668, двуетажна постройка, със Застроена площ -415,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -934,00 кв.м, с предназначение „За търговия и КОО“;
5. Върху УПИ ІІ в кв.1506 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.466, едноетажна постройка, със Застроена площ -445,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -445,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;
6. Върху УПИ І в кв.1601 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.436, едноетажна постройка, със Застроена площ -179,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -179,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;
7. Върху УПИ ІІ в кв.1801 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.419, едноетажна постройка, със Застроена площ -221,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -221,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;
8. Върху УПИ ІІІ в кв.2701 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.507.301, едноетажна постройка, със Застроена площ -106,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -106,00 кв.м, с предназначение „За обект комплекс за битови услуги”;
9. Върху УПИ V в кв.5002 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.415, двуетажна постройка, Застроена площ -354,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -1064,00 кв.м, с предназначение „За търговия, офиси и озеленяване”
10. Върху УПИ ІІІ в кв.5401 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.511, едноетажна постройка, със Застроена площ -166,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -166,00 кв.м, с предназначение „За КОО”;
11. Върху УПИ VІ в кв.7102 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.212, двуетажна постройка, Застроена площ -324,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -811,00 кв.м, с предназначение „За търговия“;
12. Върху УПИ ІІ в кв.7901 по плана на к.к.”Слънчев бряг – запад”, гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.506.16, едноетажна постройка, със Застроена площ -150,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -150,00 кв.м, с предназначение „за търговски обект, комплекс”;
13. Върху УПИ ХLІ –общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.502.538, постройка с височина до 10 м отреден за, Застроена площ -100,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ -450,00 кв.м, с предназначение „За друг вид застрояване”;
ІV. Депозит за участие -10% от началната конкурсна цена.
V. До участие се допускат физически и юридически лица.
VІ. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на:
- 10.05.2021г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
- 17.05.2021г.– за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично нотариално упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІ. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
- 11.05.2021г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
- 18.05.2021г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
- Първа дата за провеждане – 12.05.2021г. от 11.15 ч. в сградата на Общината.
- Втора дата за провеждане – 19.05.2021г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ – 12.05.2021г. е постъпило заявление за участие от само един кандидат за съответния имот или ако до участие в конкурса е допуснат само един кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове