З А П О В Е Д №465/14.05.2020г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №126 от Протокол №6/24.04.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинети, манипулационни към тях и регистратура, находящи се на първи, втори и трети етаж от Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, построена в УПИ ІХ, кв.24 а по плана на гр.Свети Влас, ул.“Свети Власий“ №30, АчОС №4776/13.06.2011г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена по реда на чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и Приложение №1 към нея, както следва:
- Акушеро-гинекологичен кабинет на площ от 27.00 кв.м с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 167.44 лв. (сто шестдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки ) с ДДС;
- Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 115.76 лв.(сто и петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки ) с ДДС;
- Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м - с начална конкурсна месечна наемна цена – 109.16 лв. (сто и девет лева и шестнадесет стотинки ) с ДДС;
- Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м и 4.44 кв.м идеални части от манипулационна на площ от 17.75 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 128.36 лв. (сто двадесет и осем лева и тридесет и шест стотинки ) с ДДС;
- Хирургичен кабинет на площ от 20.95 кв.м. и манипулационна към него на площ от 20.95 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 138.27 лв. (сто тридесет и осем лева и двадесет и седем стотинки) с ДДС.
- Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м с начална конкурсна месечна наемна цена – 114.00 лв. (сто и четиринадесет лева и 0 ст.) с ДДС;
- Помещение Регистратура на площ от 4.00 кв.м с начална конкурсна месечна наемна цена - 2.40 лв. (два лева и четиридесет стотинки) с ДДС;

2. Специфични условия на конкурса:
- Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ в професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинетите да работят целогодишно, наемателите да имат или да сключат договор с РЗОК – гр.Бургас в едномесечен срок от подписване на договора, да осигурят дежурства през почивните дни;
- Помещенията да се използват по предназначението посочено в т.1;
3. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
4. Критерии за оценяване:
К1 - Договор с РЗОК - гр.Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – гр.Бургас.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки – 25 получава кандидатът, предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване -5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидатът предложил по-висока цена по критерий К4.
5. Депозит за участие - 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 01.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 08.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 02.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 09.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 03.06.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 10.06.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 02.06.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 18.05.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове