З А П О В Е Д №464/14.05.2020г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №129 от Протокол №6/24.04.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински обекти, построени в УПИ І кв.105 по ЗРП на гр.Несебър - стара част, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена, определена по реда на чл.14, ал.8 от ЗОС, както следва:
- Сграда „Рибен павилион №1“, с идентификатор 51500.501.467.3 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 60 кв.м. и площ на чардака /открита площ/ 20 кв.м.; АчОС №6598/17.02.2020г. – 19 296 лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева/ с ДДС,
- Сграда „Рибен павилион №2“, с идентификатор 51500.501.467.2 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 59 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6597/17.02.2020г. – 19 167лв. /деветнадесет хиляди сто шестдесет и седем лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №3“, с идентификатор 51500.501.467.1 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 39 кв.м.; АчОС №6596/17.02.2020г. – 20 117лв. / двадесет хиляди сто и седемнадесет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №4“, с идентификатор 51500.501.353.5 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 21 кв.м.; АчОС №6604/17.02.2020г. – 17 799лв. /седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №5“, с идентификатор 51500.501.353.4 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 51 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 24 кв.м.; АчОС №6603/17.02.2020г. – 17 410лв. /седемнадесет хиляди четиристотин и десет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №6“, с идентификатор 51500.501.353.3 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 55 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6602/17.02.2020г. – 20 376лв. /двадесет хиляди триста седемдесет и шест лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №8“, с идентификатор 51500.501.352.4 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6609/17.02.2020г. – 16 517лв. /шестнадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №9“, с идентификатор 51500.501.352.3 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 26 кв.м., АчОС №6608/17.02.2020г. – 16 517лв. /шестнадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №10“, с идентификатор 51500.501.352.2 по КККР на гр. Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 54 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 36 кв.м., АчОС №6607/17.02.2020г. – 19 959лв. /деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №11“, с идентификатор 51500.501.352.1 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 56 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 20 кв.м., АчОС №6606/17.02.2020г. – 18 202лв. /осемнадесет хиляди двеста и два лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №12“ със ЗП от 53 кв.м, с идентификатор 51500.501.452.6 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 53 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6615/17.02.2020г. – 18 800лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №13“, с идентификатор 51500.501.452.5 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6613/17.02.2020г. – 17 280лв. / седемнадесет хиляди двеста и осемдесет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №14“, с идентификатор 51500.501.452.4 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м. площ на чардака/ открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6610/17.02.2020г. – 16 380лв. /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева/ с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №15“, с идентификатор 51500.501.452.3 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 50 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 25 кв.м., АчОС №6612/17.02.2020г. – 15 300лв. /петнадесет хиляди и триста лева / с ДДС;
- Сграда „Рибен павилион №16“, с идентификатор 51500.501.452.2 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 47 кв.м., АчОС №6614/17.02.2020г. – 18 483лв. /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева/ с ДДС;
- Сграда - „Павилион №17“, с идентификатор 51500.501.353.1 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр.Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 49 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 10 кв.м АчОС №6600/17.02.2020 г., – 14 847лв. /четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ с ДДС;
- Сграда -„Рибен павилион №18“, с идентификатор 51500.501.452.1 по КККР на гр.Несебър, изграден в УПИ I кв. 105 по регулационния план на гр. Несебър, с предназначение: сграда за търговия, със ЗП от 52 кв.м. площ на чардака /открита площ/ 37 кв.м., АчОС №6616/17.02.2020г. – 17 259лв. /седемнадесет хиляди двеста петдесет и девет лева/ с ДДС.
2. Специфични условия:
2.1. С оглед осъществяване на търговска дейност в публично оповестения конкурс имат право да участват ЕТ и ЮЛ, регистрирани по Търговския закон.
2.2. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
- За първата година от наемния период:
І - ва вноска при подписване на договора,
ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.
- За следващата наемна година:
І - ва вноска до 31 юли на текущата година,
ІІ - ра - вноска до 31 август на текущата година.
2.3. Всички обекти следва да се ползват съобразно предназначението им, а именно: Заведения за обществено хранене, с изключение на Обект №17, който съгласно архитектурния проект включва помещения за билетен център, туристическо бюро и валутнообменно бюро.
2.3. Два пъти в годината, в периода на експлоатация, наемателите следва да представят в Община Несебър - Справка за лицата с действащи трудови договори, назначени за работа в обекта, която се проверява по служебен път с оглед проверка на заложеното по Критерий К3.
2.4. Наемателят няма право:
- да преотдава или да ползва съвместно с друго лице предоставения имот;
- да го ползва с предназначение различно от това, за което е предоставен;
- да извършва конструктивни промени без изричното съгласие на собственика и то само в случаи за запазване целостта и предназначението на обекта.
2.5. Наемателите се задължават за тяхна сметка да приведат обектите в съответствие с архитектурните им планове, при спазване на мерките за възстановяване на автентичната градска среда на Старинен град Несебър.
3. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена за съответния обект.
4. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена - (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места -
(РМуч/РМмах)х10 или (РМуч/РМмах)х30
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10, а когато участникът декларира, че за работа в обекта ще назначи най-малко трима работника с постоянен адрес в Община Несебър разликата РМуч/РМмах се умножава с тегловен коефициент 30.

К4 – уседналост на участника

- 30т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса и извършващо търговска или ресторантьорска дейност на територията на община Несебър най-малко две години преди датата за провеждане на конкурса. (Прилага се удостоверение от категоризиращия орган, разрешение за продажба на хранителни стоки или друг документ удостоверяващ декларираното от участника);
- 10 т. - за участник със седалище и адрес на управление населено място в Община Несебър, с регистрация на ЕТ или ЮЛ най - малко две години преди датата за провеждане на конкурса;
- 0т. - за останалите участници
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К1.
5. Дата и час за извършване на оглед на обектите, предмет на конкурса - 28.05.2020г. от 10:00ч. до 12:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/ 2-93-85 и 86 до 16.00ч. на 22.05.2020г.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 02.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 09.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 03.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 10.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 04.06.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 11.06.2020ч. от 10.00.ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 03.06.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 18.05.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове