ОБЯВЛЕНИЕ

Община Несебър, на основание: чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 34127.03.2020 г. на Кмета на Община Несебър,

ОБЯВЯВА:конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността „директор” на Управление „Социални грижи и услуги”- гр.Несебър

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
• Да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Социални дейности“;
• Професионален опит-най-малко 4 години в сферата на социалните дейности и здравеопазването;
• Допълнителни познания и квалификации, носещи предимство на кандидатите - познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществяваната дейност; компютърни умения - MS Office, Internet и е-поща;
2. Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Управление „Социални грижи и услуги” /за краткост- СГУ/. Контролира изпълнението на бюджета на Управлението и на дейностите към него- Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа. Участва в разработването и организацията на провеждане на политиката на Община Несебър за предоставяне на социални услуги на гражданите.
3. Начинът на провеждане на конкурса: решаване на тест и събеседване.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
Писменият изпит се провежда в сградата на Община Несебър и включва решаване на тестови задачи, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща за дейността, както и такива свързани с функциите и отговорностите на длъжността „директор".
Събеседването се провежда след обявяване на резултатите от теста, при което конкурсната комисия оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността.
4. Необходимите документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2. Декларация за обстоятелствата по чл.107а от Кодекса на труда;
3. Професионална автобиография;
4. Копие на диплома за завършено висше образование;
5. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6. Копия на документ за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такъв;
Копията от представените документи следва да са ясни, четливи и заверени за вярност с оригинала. Копията от документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж, следва да съдържат всички попълнени страници в тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документи за кандидатстване.
5. Срок и място за подаване на документите:
Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в едномесечен срок от публикуване на обявлението. Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и на интернет страницата на Община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.
Телефон за контакти: отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”- тел.0554/2-93-97, 2-93-90


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
/п/КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 01.04.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове