МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ ИЗБИРА ЕКСПЕРТИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО МЯРКА „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“Конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“
Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП /договор за безвъзмездна финансова помощ/ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. и споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.)
МИРГ Несебър-Месемврия
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проекти  BG14MFOP001-4.037 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ по  Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“
Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители
Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър  – Месемврия.
Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани във Вътрешните правила за работа на МИРГ Несебър  – Месемврия.
Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит.
Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;
Интервю с кандидатите;
Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;
3. Минимални изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да са физически лица.
Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия и работа в ИСУН.
Кандидатите за външни експерти не следва:
да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
да са членове на Управителния съвет на МИРГ.
да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
да са поставени под запрещение.
да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ Несебър - Месемврия.
да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост  с членовете на УС на МИРГ Несебър - Месемврия;
да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.
Необходими документи:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Копие от документ за завършено висше образование;
Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
 Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
Декларация по образец;
Декларация – лични данни.
Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.
Документите за кандидатстване се подават  лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия на хартиен носител в запечатан плик на адрес:
гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен  ден от 10.00 до 15.00 часа, до 07.02.2020г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.
За допълнителна информация:
Електронна поща: [email protected]
Офис на МИРГ Несебър-Месемврия: гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-МесемврияПубликувано на 05.02.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове