ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
в изпълнение на Заповед № 417/28.03.2019 г.


Днес, 08.05.2019 година в гр.Несебър, в административната сграда на Община Несебър от 10.00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 487/11.04.2019 г., относно класиране на кандидатите в конкурса за длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър

Комисията заседава в състав:
Председател: Виктор Борисов Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост”
Членове:
Сюрея Адем Исуф- началник отдел „Управление на обществени поръчки”
Диана Манолова Терзиева- директор дирекция „Вътрешен одит”
Росица Димитрова Маркова- началник отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”
Виолета Руменова Попова- юрисконсулт в отдел „Правно обслужване”

Заседанието протече при следния дневен ред:
Решаване на тест;
Класиране на кандидатите след проверка на теста и допускане до интервю;
Интервю;
Окончателно класиране на кандидатите;
Изготвяне на предложение до органа по назначаване.

…………………………………………………………………………………………………………
Резултатите са както следва:Име, презиме и фамилия на допуснатите до конкурс кандидати

Брой верни отговори  от теста

Коеф.

Резултат от интервю

Коеф.

Окончателни резултати

Класиране

 


Златина Илиева

24´2т.

5

139

5

935 т.

Първо мястоВъз основа на гореизложеното и предвид обявената 1(една) щатна бройка за длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър, конкурсната комисия назначена със Заповед № 487/11.04.2019 г. на Кмета на Община Несебър
РЕШИ:
Класира на първо място за заемане на длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър /с общ резултат 935 точки/ Златина Илиева.
…………………………………………………………………………………………………
С това дневния ред бе изчерпан, конкурсната комисия приключи конкурсната процедура и заседанието бе закрито.

Приложения:
1. Формуляри за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности – Приложение № 4 към чл.32, ал.3 от НПКДС, попълнени за кандидата от всеки член на комисията.
2. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите при провеждане на конкурс за държавен служител- приложение № 6 към чл.33 ал.2 от НПКДС.
3. Всички документи на класираният кандидат.


КОМИСИЯ /назначена със Заповед № 487/11.04.2019 год./:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ................/П/.............../В.Борисов/

ЧЛЕНОВЕ: 1. ................../П/............. /С.Исуф/
2. ................./П/............. /Д.Терзиева/
3. ................./П/............/Р.Маркова/
4. ................./П/............/В.Попова/
08.05.2019 г.
гр.НесебърПубликувано на 08.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове