ЗАПОВЕД №2593/09.11.2022г.

В изпълнение на Решение №717 от Протокол №29/20.09.2022г. на ОС – Несебър е издадена Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър, с която се открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №6 с полезна площ 22.40 кв.м. и 4.07 кв.м. ид.части от WC, находящ се на първи етаж от сграда на Кметство с.Равда, с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, УПИ І, кв.28, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. При извършена проверка, по реда на чл.145 ал.1 т.2 от ЗСВ от РП-Бургас, териториално поделение –Несебър е констатирано несъответствие в Заповед №2544/31.10.2022г. на кмета на Община Несебър и Решение №717 от Протокол №29/20.09.2022г. на ОС – Несебър, относно цифрата на точките, които ще получи участника в конкурса по критерий К2, при предложение за работа на кабинета «при 4 часов работен ден на петдневна работна седмица», като вместо 3 точки, в заповедта е записано 5 точки. При проверката на документацията се установи, че това несъответствие е в резултат на допусната очевидна техническа грешка в Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър.
Със Заповедта се обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет, чието провеждане е насрочено за 30.11.2022г. Към настоящия момент не са закупени конкурсни книжа за участие в конкурса. Тези обстоятелства, ни дават основания да считаме, че с допускането на тази грешка не са настъпили непоправими последици или увреждане на обществения интерес, което обуславя възможността да се поправи допуснатата очевидна техническа грешка, без да се прекратява обявената конкурсна процедура. Издаване на заповед за поправка на Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър, към този момент ще даде възможност да се спазят сроковете по обявяването и провеждането на конкурсната процедура, регламентирани в глава VІ на Наредба №5 за реда за управление и разпореждане с общинско имущество на ОС-Несебър. Като се има предвид, че конкурсната процедура обявена със Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър е за отдаване под наем на лекарски кабинет за Индивидуална практика, и че забавяне в изпълнението на процедурата би довело до застрашаване живота и здравето на гражданите нуждаещи се от здравните грижи на личен лекар, с оглед защита на обществените интереси, следва да се допусне предварително изпълнение на настоящия административен акт.
Предвид гореизложеното и на основание чл.62, ал.2 от АПК,

ДОПУСКАМ:

1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър, като Текста в чл.5 – Критерии за оценяване, К2 – Целогодишна работа на кабинета, – При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица 5 точки, да се чете – 3 точки.
2. Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №2544/31.10.2022г. на Кмета на Община Несебър, като в останалата си част същата остава непроменена.
3. За защита на здравето на гражданите и обществените интереси на основание чл.60, ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящия административен акт .
Настоящата Заповед да се обяви по надлежния ред и да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове