ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР
О Б Я В А


В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 940 по Протокол № 33/18.12.2019г., взето на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър обявява конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД, по реда на Наредба № 7 ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, за срок от три години.
I. Определя следните изисквания към кандидатите:
1.Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по
медицина и призната специалност.
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
3.Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
регистрация като еднолични търговци.
4.Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.
5.Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
6.Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материално-отчетническа длъжност.
II Необходими документи за участие в конкурса:
1.Диплом за образователно квалификационна степен “магистър” и
документ удостоверяващ придобита специалност.
2.Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.
3.Медицинско свидетелство
4.Автобиография
5.Свидетелство за съдимост
6.Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от I т. 3,4 и т.5
7.Препоръки от последна месторабота
8.Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център „Д-р Димитър Пеев”;
9.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст.
ІІІ. Срок за подаване на заявление и документи по т.ІІ
- 15 дневен от публикуване на настоящата обява в печатни и електронни медии, както и на сайта на община Несебър, а именно: от 1.02.2019г. до 18.02.2019г. включително.
Документите да се представят в деловодството на община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, Гише № 1, в запечатан непрозрачен плик, като Програмата за развитие и дейността на Медицинския център да се представи в отделен запечатан плик, приложен към изискваните документи.
ІV. Дата и място за провеждане на Конкурса – 25.02.2019г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.1, Заседателна зала.
Настоящата Обява е публикувана в печатни и електронни медии на 1.02.2019г.


РУМЕН КУЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪРПубликувано на 01.02.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове