З А П О В Е Д №1442/20.09.2018г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №879 от Протокол №30/12.09.2018г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на „Многофункционален кабинет №18 /помещение №45 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда „Здравна къща” – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се  на второ ниво в „Здравна къща – Несебър“, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.


2. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетът да се използва по предназначение като многофункционален кабинет – кардиолог, пулмолог – вътрешни болести и обща медицина;
- Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
- Кабинетът да работи целогодишно;
3. Критерии за оценяване са:
К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 1. При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 2. При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 3. При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 4. При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 5. При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки – 25 получава кандидатът, предложил най – висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, предложил по - висока цена по критерия К3.
4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. До конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 09.10.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 15.10.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса; Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 10.10.2018 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 16.10.2018 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 11.10.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 17.10.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 10.10.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 25.09.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове