ЗАПОВЕД №499/27.03.2018г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №735 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
1. От УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, за срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2018г. до 31.08.2018г., съгласно приложената схема:
- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 8 400.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №5, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС;
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №6, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС
2. От УПИ ІІІ - общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор - 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53045.502.35 по КК на гр.Обзор, АпОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2018г. до 31.08.2018г., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 7 320.00 лв. с ДДС.
3. До участие се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по Българското законодателство.
4. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния имот.
5. Специфични условия на конкурса:
- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
6. Критериите за оценяването са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. -
(БИуч/БИмах)х20
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяването:
К = К1+ К2 + К3 + К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерий К1.
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 20.04.2018г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 02.05.2018г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 23.04.2018г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 03.05.2018г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 24.04.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 04.05.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 23.04.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ¬¬¬¬¬¬¬¬----- п---------
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове