ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 6/04.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР» - ГР. НЕСЕБЪР

Място на работа - Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър

І. Изисквания за длъжността:
• Образование – висше;
• Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
• Професионално направление – История и археология;
• Специалност – Археология;
• Професионален опит – 3 години в професионално направление „История и археология“;
• Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Допълнителни изисквания за длъжността:
• организационна и управленска компетентност, а именно: способност да планира и организира дейността и да осигурява изпълнението на приоритетни задачи, да разработва алтернативни решения и подбира оптималното от тях;
• познаване и умение за прилагане на българското законодателство в областта на културата и културното наследство;
• познаване структурата и функциите на общинската администрация и Министерството на културата;
• нагласа и умения за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Като предимство се счита:
• Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
• Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса
1. Защита на концепция за дейността и развитието на Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
2. Документ за самоличност /копие/;
3. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на професионалния опит;
4. Професионална автобиография /CV/;
5. Документ за завършено образование /заверено от кандидата копие/;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство;
8. Концепция за развитието на Музей „Старинен Несебър”- гр. Несебър за срок от 5 /пет/ години (2018 г.-2022 г. вкл.), като подробно е разработена първата година. Концепцията да е с обем до 5 /пет/ машинописни страници. Подава се в 9 /девет/ екземпляра, подписани от кандидата, в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик (бройките са съобразени с членовете на комисията).
Концепцията да съдържа:
а/ стратегия за творческо развитие на Музей „Старинен Несебър” гр. Несебър с подробен план за първата година;
б/ съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Музей „Старинен Несебър” гр. Несебър:
 демографски и културни особености;
 политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
 творчески потенциал.
в/ финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г/ възможности за увеличаване аудиторията на института;
д/ материално – техническа база.
9. Други документи- по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.
Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в централен ежедневник, в деловодството на Община Несебър /фронтофис 1, гише 1/ всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Краен срок за подаване на документи- до 16.30 часа на 09.02.2018 г.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Несебър и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com.
Правоотношението със спечелилия конкурса се урежда въз основа на чл. 28, ал.6 от Закон за културното наследство

Иван Гургов /П/
За Кмет на Община Несебър
/съгл.Заповед №1861/16.11.2015 г./


Публикувано на 08.01.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове