O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1561/27.07.2017 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване” по заместване на отсъстващ служител, при следните условия:


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 образование- висше;
 образователна степен- магистър;
 професионална област, по която е придобито образованието- право;
 професионален опит- не се изисква
 или минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
 придобита юридическа правоспособност.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност :

 специални умения: способност да работи в екип; компетентност, свързана с познаване на нормативните актове; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност;
 работа със специализирани правно-информационни програми;
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

4. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
4) Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
5) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит в случай, че има такъв- трудова, служебна или осигурителна книжка, УП-3 и/или в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността представя заверено копие от служебната книжка;
6) Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.

6. Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в 14 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 14.08.2017 г. включително.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Община Несебър /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.

8. Кратко описание на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”:
Длъжността юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” осъществява дейност по изготвянето на становища и консултации във връзка с постъпилите в общината жалби и молби от институции и граждани; осигурява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела; анализира и обобщава резултатите от съдебните дела; осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината; изготвя проекти на заповеди, решения, договори и други актове съобразно поставените задачи и кръга на своята компетентност; консултира служители от други отдели в Община Несебър и съгласува изготвените от тях актове.

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 600 лв.
(* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.).


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/Публикувано на 18.08.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове