Е-услуги
Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

УниКредит Булбанк:
IBAN: BG55UNCR76308400000400

Изтеглете - таблица с кодове за плащане на данъци и такси >>

Лихвите за дънъците и таксите се внасят по кода на главницата на съответния данък или такса ! Вносителите задължително да посочват партиден номер на имота (при плащане на ДНИ и ТБО ) или № на декларацията по която се плаща, марка и номер на ПС при плащане на данък ПС, трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице, идентификатор на ЗЛ – ЕГН или Булстат или ЛНЧ.

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/

Вие може да получите електронни услуги и чрез
Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, поддържан от
Държавна агенция "Електронно управление":
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

Натиснете тук, за да проверите:
Декларирани недвижими имоти на територията на Община Несебър
Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Несебър
Регистрирани патентни дейности на територията на Община Несебър
Други подадени декларации в отдел „Местни данъци и такси” Община Несебър
Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
Информация за заявени административните услуги, предоставяни от Община Несебър
Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем и други дейности приравнени към тях, административни услуги
Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем, административни услуги
Достъп до профил на купувача
Публичен регистър на актове общинска собственост


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.11 ОТ ДОПК

За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
и други правоимащи лица подават ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
по чл.87, ал.11 от
ДОПК, по образец - изтегли тук - по следните начини:
1. чрез Системата за електронен обмен на съобщения, като прикачен файл с
подпис и изходящ номер;
2. на електронен адрес [email protected], като прикачен файл с подпис и
изходящ номер;
3. искането може да бъде подадено и в свободна форма, но следва да съдържа
всички необходими реквизити. Искането може да бъде изпратено и на
административния адрес на Община Несебър: 8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс"
№10.

Срок за служебно издаване на удостоверения за наличие и липса на
задължения - до 5 работни дни.
Отговорни служители: Р.Тодорова - началник отдел "ЦАИО", телефон
0554/29371 и Катя Николова - гл.специалист "Бюджет", телефон 0554/29328

Важно съобщение

Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес [email protected]. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.

Ново!

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/ - натиснете тук.

Необходимо е да имате:

·         Валиден сертификат за УЕП

·         Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

Необходимо е да направите следното :

·         Да изберете електронната услуга

·         Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги". За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

·         Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Несебър или по пощата.

·         Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.

·         Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.


БЪРЗ ДОСТЪП: